Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange förvalda data från en värdelista
 

Ange förvalda data från en värdelista

Ett fält kan visa förbestämda värden som alternativknappar, kryssrutor, listor och menyer. Du kan använda sådana värdelistor för att snabbt mata in förvalda data.

 

För att

... gör du så här i bearbetningsläge

Välja ett fördefinierat värde i en lista eller på en meny

Klicka på fältet och välj sedan värdet i listan eller menyn.

Ange ett värde som inte finns i en lista

Klicka i fältet igen och skriv sedan värdet.

Markera ett annat förslag i listan

Använd piltangenterna, Page Up- och Page Down-tangenterna eller Home- och End-tangenterna.

Markera en alternativknapp

Välj ett värde genom att klicka på knappen. Avmarkera en knapp genom att hålla ned Skift och klicka på den.

Markera en eller flera kryssrutor

Markera eller avmarkera ett värde genom att klicka i en kryssruta.

Ange ett värde som inte finns i en värdelista

Välj eller klicka på Annat. Ange ett värde i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Radera ett värde som är Annat

Välj eller klicka på Annat. Radera det tillhörande värdet i dialogrutan och klicka sedan på OK. (Den här åtgärden rensar fältet.)

Ändra en värdelista

Välj Redigera och ändra sedan värdena i dialogrutan. Klicka på OK.

Öppna eller stäng en nedrullningsbar lista

Tryck på Esc. Om fältet har pilkontroll intill sig kan du även klicka på pilen.

Öppna eller stäng en popup-meny

Windows: Tryck på Esc.

macOS: Tryck på mellanslagstangenten.

Om fältet har pilkontroll intill sig kan du även klicka på pilen.

Kommentarer 

De tillgängliga tillvalen i en värdelista beror på fältkonfigurationen. Konfigurationen avgör t.ex. om Annat eller Redigera ska visas för alternativknappar, kryssrutor, listor och menyer. Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll.

Om fältet är definierat med kontrollinställningen Post i värdelista kan du inte ange ett värde som saknas i värdelistan. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Om du vill använda tangentbordet för att mata in värden för alternativknappar och kryssrutor går du till fältet med tabbtangenten och skriver sedan den första bokstaven i värdet som du vill ange. Du kan också använda piltangenterna för att markera värdet. Mata sedan in värdet genom att trycka på mellanslagstangenten.

Du kan Skift-klicka på en alternativknapp för att rensa den.

I vissa fall kanske fältet inte rensas när du Skift-klickar på en alternativknapp. Fältet Färg i Layout 1 har t.ex. utformats så att det innehåller två alternativknappar, Svart och Vit. I Layout 2 har färgfältet utformats som ett textinmatningsfält som kan ta emot vilket värde som helst. Om en användare anger Röd i fältet i Layout 2 lagras informationen i fältet, men den visas inte i Layout 1. Om du vill tömma fältet i Layout 1 markerar du fältet och väljer sedan menyn Redigera > Radera.

Relaterade avsnitt 

Definiera värdelistor

Definiera automatisk inmatning av data