Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Utforma text > Utforma fält och text för vertikalt skrivformat
 

Utforma fält och text för vertikalt skrivformat

Om ditt operativsystem stöder japansk textinmatning kan du utforma fältobjekt och textobjekt som innehåller japansk text med vertikalt textformat. Med vertikalt skrivformat visas och läses tecken uppifrån och ned. Efterföljande kolumner visas vertikalt från höger till vänster.

Det finns två sätt att utforma vertikal text i en layout. Vilken utformning du ska välja beror på layoutens sidorientering. För varje textobjekt eller fält kan du välja att:

Bara rotera tecknen, men inte fältet eller textobjektet. I det här fallet roteras varje tecken 90 grader motsols, men tecknen visas ändå från vänster till höger och kolumnerna är fortfarande horisontella.

Rotera både tecknen och fältet eller textobjektet. I det här fallet roteras varje tecken 90 grader motsols, samtidigt som textobjektet eller fältobjektet roteras 90 grader medsols, så att tecknen visas i vertikalt format på skärmen, dvs uppifrån och ned i vertikala kolumner.

Obs!  Alfabetiska och numeriska halvbreddstecken (hankaku) roteras inte när du anger Sidledes, men alfabetiska och numeriska helbreddstecken (zenkaku) roteras. När t ex ett adressfält som innehåller halvbreddssiffror för ett gatunummer anges som Sidledes kvarstår halvbreddssiffrorna i sin ursprungliga orientering. Du kan använda funktioner för att konvertera alfabetiska eller numeriska halvbreddstecken till helbreddstecken eller kinesiska siffror. Mer information finns i avsnittet Anteckningar nedan.

Följande tabell visar de tillgängliga utformningsalternativen:

 

Ursprunglig japansk text

Rotera endast tecknen

Rotera både tecknen och objektet

Halvbredd:

Utseende

Helbredd:

Utseende

Halvbredd:

Textlinjal med marginal- och indragsmarkörer

Helbredd:

Japansk originaltext (hankaku-exempel)

Halvbredd:

Japansk originaltext (zenkaku-exempel)

Helbredd:

Roterar endast tecken (hankaku-exempel)

Så här utformar du fält och textobjekt för vertikal text:

1. Markera fälten och textobjekten som du vill göra vertikala i layoutläget.

Tips  Du kan markera alla textobjekt i en layout genom att klicka på Textverktyget Roterar endast tecken (zenkaku-exempel) i statusverktygsfältet och välja Redigera-menyn > Markera allt.

2. Om du vill rotera tecknen 90 grader motsols väljer du Utforma-menyn > Riktning > Sidledes.

All text (utom alfabetiska och numeriska helbreddstecken) visas roterad.

3. Om du vill rotera de markerade fältobjekten och textobjekten så att textkolumnerna visas vertikalt väljer du Ordna-menyn > Rotera.

Kommentarer 

Beroende på hur du vill skriva ut layouten kan det vara bra att ändra layoutens sidorientering. Om du vill göra det väljer du Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Utskriftsformat (macOS) och byter till stående eller liggande pappersorientering.

I granskningsläget kan du också klicka på Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS) i statusverktygsfältet.

När du markerar text i ett roterat fält i bearbetningsläget eller i ett roterat textobjekt i layoutläget, visas texten tillfälligt i den ursprungliga horisontella riktningen medan du redigerar texten.

Om det behövs kan du också rotera bilder så att de stämmer överens med den vertikala texten. Mer information finns i Ordna objekt.

I stället för att mata in data på nytt kan du använda funktioner för att konvertera alfabetiska eller numeriska halvbreddstecken till helbreddstecken eller kinesiska siffror. Om du vill konvertera tecknen med en funktion definierar du ett nytt beräkningsfält som innehåller rätt funktion och placerar det i layouten. Följande funktioner är tillgängliga. Mer information finns i Textfunktioner.

 

Fälttyp

En funktion

Konverteringstyp

Text

RomanZenkaku

halvbreddssiffror eller alfabetiska halvbreddstecken till helbredd

Text

KanaZenkaku

halvbredds katakana till helbredd

Text

KanjiNumeral

halvbreddssiffror till kinesiska siffror

Numeriskt

NumToJText

halvbreddssiffror till helbredd

Du kan också visa helbreddstecken för numeriska fält, datumfält och tidsfält genom att ändra fältformatet. Mer information finns i:

Ange format för fält som innehåller siffror

Ange datumform

Ange utformning för tidsfält