Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange format för fält som innehåller siffror
 

Ange format för fält som innehåller siffror

1. I layoutläget väljer du ett eller flera numeriska fält, beräkningsfält med numeriska resultat eller statistikfält.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I området Dataformatering klickar du på Numeriskt Knappen Klockslag och sedan väljer du formaten som du vill använda i listan Format.

 

Om du vill visa tal

Gör så här

Avrundade vid behov eller uttryckta med matematisk notation, så att talet ryms inom standardfältramarna

Vid Format väljer du Allmänt.

Exakt som de matas in (om talet innehåller fler siffror än vad som ryms i fältet kommer ett ? att visas i fältet)

Vid Format väljer du Som de anges.

Som ett logiskt (booleskt) värde (ett värde som vanligtvis uttrycks som ett av två möjliga värden – noll eller icke-noll)

Vid Format väljer du Booleskt.

Om du vill ändra standardvärdena anger du ett nytt värde (upp till sju tecken) vid Visa tal noll som respektive Visa noll som (till exempel "Ja" och "Nej").

Som ett decimaltal

Vid Format väljer du Decimaltal.

Om du vill ange att alla värden ska visas med lika många decimaler väljer du Fast antal decimaler och anger ett värde. (Ett positivt värde anger antalet decimaler till höger om decimaltecknet, medan ett negativt värde anger antalet siffror till vänster.)

Om du vill ange en enhet för ett tal anger du en symbol för enheten och väljer ett av tillvalen i listan Notation och anger var symbolen ska läggas till.

Välj notation och färg för negativa tal, ändra tecken för decimalavgränsare och välj ett tecken som avgränsare för tusental efter var tredje siffra.

Om du vill lägga till en kanjiavgränsare klickar du på Kanji-avgränsare och väljer något av tillvalen var fjärde position eller fullständig notation.

Som ett procentvärde (FileMaker Pro Advanced multiplicerar värdet med 100 och lägger till ett %-tecken)

Vid Format väljer du Procent.

Som valuta

Vid Format väljer du Valuta.

Som ingenting om värdet är noll

Vid Format väljer du Decimaltal. Markera sedan Visa inte nollvärde.

Använda de aktuella systeminställningarna för decimaltecken och avgränsare för tusental

I området Avgränsare väljer du Systeminställningar.

Decimaltecken och avgränsare för tusental visas baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas.

Med en annan japansk siffertyp (om du använder ett typsnitt som innehåller japanska tecken)

Välj visningsläge under Format.

Med annan textutformning

Välj textalternativ på fliken Utseende Utseende i Granskaren. Mer information finns i Ange textutformning för fält.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Kommentarer 

Om du väljer formatet Allmänt och fältets värde är ett tal med minst tio siffror visar FileMaker Pro Advanced talet med matematisk notation, avrundar talet eller bådadera om det behövs, så att det inte överskrider de tio siffror som är det maximala antalet tecken inom standardfältramarna. När ett tal uttrycks med matematisk notation visas ett decimaltal uttryckt som en tiopotens, varvid 123 456 789 000 till exempel blir 1,2346E+11. Om fältets värde är ett tal med färre än tio siffror ger Allmän form samma resultat som tillvalet Som de anges.

Om FileMaker Pro Advanced visar ett tal i ett fält som ett ? kan du försöka med att förstora fältets ramar i layoutläget för att se hela värdet. (När du skriver ut en layout med ett fält som visar ett ? skriver FileMaker Pro Advanced ut så många siffror som får plats inom fältets ramar och utelämnar resten av siffrorna.)

Tal som är utformade som decimaltal avrundas när antalet decimaler överstiger det angivna antalet decimaler. (Om du till exempel matar in 789,78 och anger 3 fasta decimaler visas 789,780 i fältet, men om du anger 0 fasta decimaler visas 790 och om du anger –2 fasta decimaler visas 800.) FileMaker Pro Advanced lagrar dock det oavrundade talet och använder det i beräkningar och statistik.

I ett numeriskt fält som har utformats som decimaltal kan bara siffror visas och skrivas ut (med undantag för avgränsningstecken och notationer som angivits i Granskaren). Om du vill visa text och symboler (till exempel à 19,80 per kilo) i ett numeriskt fält väljer du Som de anges. Om du använder fältet i en beräkning eller summa används bara det numeriska värdet.

Om du anger formatet som Booleskt kommer alla värden i talfältet som innehåller icke-numeriska värden att visas som tomma eftersom de inte har något numeriskt innehåll. Värdet "ABC" skulle t.ex. visas som tomt. Icke-numeriska fält returnerar däremot falskt för beräkningar.

Relaterade avsnitt 

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Om numeriska fält