Dialogrutan Tillval för statistikfält (Ny layout/rapport, guide)

Om du klickade på Lägg till i dialogrutan Ange fält, kan du använda dialogrutan Tillval för statistikfält för att definiera ett nytt statistikfält för den här rapporten i guiden Ny layout/rapport. Information om att definiera statistikfält utanför guiden Ny layout/rapport, finns i Definiera statistikfält.

1. Ange ett namn för fältet i Namn på statistikfält.

Mer information finns i Om att namnge fält.

 

Välj den här typen av statistikberäkning

Om du vill beräkna statistik för värden i ett fält i de hittade posterna genom att ...

Summa

Beräkna totalsumman av värdena i fältet.

Medelvärde

Beräkna medelvärdet av värdena i fältet.

Antal (med innehåll)

Beräkna antalet poster som innehåller ett värde för fältet. Om ett fält till exempel innehåller 100 värden (ett värde för varje post) blir resultatet av beräkningen 100.

Minimum

Hitta det lägsta talet, det tidigaste datumet eller klockslaget eller den tidigaste tidsstämpeln för ett fält.

Maximum

Hitta det högsta talet, det senaste datumet eller klockslaget eller den senaste tidsstämpeln för ett fält.

Standardavvikelse

Beräkna hur mycket värdena i ett fält avviker från varandra. Detta tillval beräknar standardavvikelsen från medelvärdet för värdena i ett fält.

Andel

Beräkna förhållandet mellan värdet i fältet och summan av alla värdena i fältet. (Beräknar t.ex. vilken andel av den totala försäljningen som kan hänföras till varje försäljare.)

2. I listan över fält väljer du ett fält som ska summeras.

Obs!  Fält med ogiltiga fälttyper visas nedtonade i listan baserat på den beräkning du valt.

3. Välj ett statistiktillval för statistiktypen i tillämpliga fall.

 

Vid ...

Markera

För att

Summa

Löpande summering

Visa en ackumulerad summa för den aktuella posten och alla tidigare poster. Om du vill starta om den löpande summan för varje sorterad grupp markerar du också Starta om sammanfattning för varje sorterad grupp och välj det fält som sorteringen ska startas om från i fältlistan.

Medelvärde

Vägt medelvärde. och i listan över fält det fält som innehåller viktningsfaktorn

Bestämma medelvärdet i ett fält med utgångspunkt i ett värde i ett annat fält som används som viktningsfaktor.

Antal (med innehåll)

Löpande antal

Visa det ackumulerade antalet för den aktuella posten och alla tidigare poster. Om du vill starta om den löpande summan för varje sorterad grupp markerar du också Starta om sammanfattning för varje sorterad grupp och välj det fält som sorteringen ska startas om från i fältlistan.

Standardavvikelse

för alla poster

Beräkna standardavvikelsen för alla poster.

Andel

Delsummerad. och i listan över fält det fält du vill sortera efter

Beräkna en andel av summan som endast baseras på en grupp av poster.

4. Om fältet som du summerar är ett repeterat fält kan du välja att summera alla repetitionerna tillsammans eller varje repetition separat.

Markera Tillsammans om du vill beräkna ett enda statistikvärde för alla repetitioner i fältet.

Markera Individuellt om du vill beräkna ett statistikvärde för varje repetition.

Obs!  Du måste formatera statistikfältet som ett repeterat fält för att kunna visa enskilda statistikvärden. Mer information finns i Konfigurera visning av upprepande fält.

Kommentarer 

Statistikfält är kopplade till grupper av poster. Värdet i ett statistikfält kan ändras beroende på var du placerar fältet i en layout, hur många hittade poster som finns efter en sökning och om posterna är sorterade.

Informationen i ett statistikfält bygger på de poster som för närvarande visas, antingen alla poster eller de hittade posterna. Om du ändrar ett värde i något av fälten som statistiken bygger på eller om du utför en ny sökning och de hittade posterna ändras, beräknar FileMaker Pro Advanced resultatet i statistikfältet på nytt.

Om du använder guiden Ny layout/rapport för att skapa statistikfält, kan du bara skapa ett statistikfält för den aktuella tabellen. Information om hur du skapar ett statistikfält för en annan tabell, finns i Definiera statistikfält.

Om du väljer Andel kan du ange ett sorteringsfält för Delsummerad. När du återgår till bearbetningsläge måste du sortera efter detta fält för att värdet ska beräknas korrekt.

Formeln för standardavvikelse är n–1 vägt, enligt den normala standardavvikelsen.

Du kan inte ändra informationen i ett statistikfält manuellt, men du kan kopiera den. Du kan också utföra beräkningar med statistikfält med hjälp av funktionen GetSummary.

Om din FileMaker Pro Advanced-fil hämtar data från en ODBC-datakälla kan du använda extra fält för att visa ej lagrade beräkningar och sammanfattningar som baseras på data från externa källor.

Du kan kopiera fältscheman från en fil och klistra in dem i samma fil eller i en annan fil. Mer information finns i Kopiera eller flytta fält mellan tabeller.

Relaterade avsnitt 

Definiera statistikfält

Ange format för fält som innehåller siffror