Använda avancerade verktyg > Definiera anpassade menyer > Skapa och redigera anpassade menyobjekt
 

Skapa och redigera anpassade menyobjekt

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När du skapat en meny kan du skapa menyalternativ. Du kan också skapa eller redigera menyalternativ som är kopior av standardmenyer i FileMaker. Menyalternativ kan vara kommandon, undermenyer och avgränsare. Du kan skapa ett menyalternativ som baseras på ett standardkommando i FileMaker eller också kan du skapa ett menyalternativ som initialt inte har något tilldelat kommando.

När du baserar ett menyalternativ på ett kommando i FileMaker kommer menyalternativet att ärva alla egenskaper från kommandot. Du kan åsidosätta egenskaper (titel, kortkommando eller åtgärd) när du vill anpassa menyalternativet.

Om du vill lägga till eller redigera menyalternativ på en anpassad meny:

1. Välj eller skapa en anpassad meny och stall in alternativ som menynamn, menyrubrik och läge. Mer information finns i Definiera anpassade menyer.

2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Anpassade menyer.

3. I dialogrutan Hantera anpassade menyer markerar du menyn i listan och klickar sedan på Redigera.

4. I dialogrutan Redigera anpassad meny anger du vilka menyalternativ du vill inkludera i menyn:

 

För att

Gör så här

Lägga till ett kommando

Klicka på Skapa om du vill lägga till ett nytt (<okänt>) menyalternativ i listan. Välj Kommando i listan Menyobjektstyp och välj sedan Baserat på befintligt kommando. I dialogrutan Ange kommando för FileMaker markerar du ett kommando och klickar sedan på Välj eller OK.

Tips!  Du kan trycka på Skift och klicka på Skapa om du vill skapa ett <okänt> menyalternativ med ett kommando.

Lägga till en undermeny

Klicka på Skapa om du vill lägga till ett <okänt> menyalternativ i listan. I Menyobjektstyp väljer du Undermeny och klickar sedan på Ange. I dialogrutan Välj meny väljer du en meny och klickar sedan på Välj.

Lägga till en avgränsningslinje

Klicka på Skapa om du vill lägga till ett <okänt> menyalternativ i listan. Välj Skiljetecken i listan Menyobjektstyp.

5. Markera varje menyalternativ i listan Menyalternativ och ange dess egenskaper. Klicka sedan på OK och stäng dialogrutan Redigera anpassad meny.

 

För att

Gör så här

Ändra ett kommando för ett menyalternativ

Klicka på Ange bredvid Baserat på befintligt kommando, välj ett annat kommando och klicka sedan på Välj eller OK.

Byta namn på ett menyalternativ

Markera Objektnamn och ange ett nytt namn.

Windows: Om du vill ange en snabbtangent skriver du ett et-tecken (&) före det tecken du vill använda som snabbtangent. Du kan exempelvis skriva Öpp&na för att visa menyn Öppna med bokstaven "n" som snabbtangent.

Om du vill att titeln ska baseras på resultatet av en beräkning klickar du på Ange och bygger sedan en formel i dialogrutan Ange beräkning.

Ange ett kortkommando för ett menyalternativ

Markera Kortkommando. När dialogrutan Ange snabbmeny visas trycker du ned tangentkombinationen och klickar sedan på OK.

Utför ett script eller ett scriptsteg när användaren markerar ett menyalternativ

Markera Åtgärd. I dialogrutan Ange scriptsteg markerar du ett steg och anger de alternativ som krävs. Sedan klickar du på OK. Mer information finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Installera menyalternativ baserat på villkor som du anger

För Installera när anger du en beräkning som resulterar i ett booleskt värde.

Menyalternativet installeras om beräkningen ger resultatet sant eller ett annat resultat än noll.

Om du exempelvis vill att ett menyalternativ ska visas när filen öppnas i Windows anger du:
If ( Abs(Get ( Systemplattform )) = 2; 1; 0 )

Menyalternativet installeras inte om beräkningen ger resultatet falskt eller noll.

Om ett menyalternativ alltid ska installeras anger du 1 för Installera när.

Kommentarer 

Knappar på verktygsfältet är länkade till menyalternativ. Om du anpassar ett menyalternativ som har en knapp på verktygsfältet, anpassar du också knappen, dess beteende och dess verktygstips.

Om du anpassar ett menyobjekt som har ett menyalternativ med kortkommando måste du också anpassa det funktionssätt som utförs av menyalternativets kortkommando.

Om du vill visa et-tecknet (&) som en del av namnet på en meny eller ett menyalternativ måste du skriva in tecknet två gånger.

Om behörighetsuppsättningar:

Du kan ändra behörighetsuppsättningar i dialogrutan Redigera behörighet om du vill styra vilka menyalternativ som är aktiverade. Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

Om du anger Tillgängliga menykommandon som Endast redigering eller Minimum kommer menyalternativ baserade på kommandon i FileMaker att aktiveras eller inaktiveras beroende på inställningarna. Alla andra menyalternativ, inklusive alternativ med anpassade åtgärder, inaktiveras. Om du t.ex. väljer Endast redigering kommer alla baskommandon för redigering i FileMaker att aktiveras men alla andra alternativ (inklusive alternativ med anpassade åtgärder) kommer att inaktiveras.

FileMaker Pro Advanced använder kortkommandon som inte visas i menyraden. Ett exempel är Kommando-Alt-Z som zoomar ett fönster i macOS. Dessutom finns kortkommandon som definierats av operativsystemet. Båda typerna av kortkommandon åsidosätter dem som du definierar i dialogrutan Ange kortkommando.

En lista med FileMaker Go-kortkommandon som åsidosätter dem som du definierar i dialogrutan Ange kortkommandon finns i Utvecklingsguide för FileMaker Go.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera anpassade menyuppsättningar