Använda avancerade verktyg > Kopiera och importera tabellscheman
 

Kopiera och importera tabellscheman

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan slå samman tabeller från en flerfilslösning till en fil. Det finns två metoder för att slå samman lösningar:

Kopiera tabellscheman – öppna källfilerna och markera och kopiera de tabeller du vill ha. Sedan klistrar du in dessa tabellscheman i destinationsfilen.

Importera tabellscheman – importera tabellscheman direkt in i destinationsfilen. Du kan importera enbart scheman eller importera data med ett enda schema. (Om du vill importera data med ett enda schema väljer du Arkiv-menyn > Importera poster > Fil. Mer information finns i Importera data till en befintlig fil.)

Gör så här när du vill kopiera tabellscheman:

1. Öppna databasfilen som innehåller tabellen du vill kopiera.

2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Databas > Tabeller-fliken.

3. Markera den tabell du vill kopiera.

4. Klicka på Kopiera.

5. Öppna den databasfil du vill klistra in tabellen i.

6. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Databas > Tabeller-fliken.

7. Klicka på Klistra in.

Om du vill importera tabellscheman utan data:

1. Öppna den databasfil du vill importera tabellen till.

2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Databas > Tabeller-fliken.

3. Klicka på Importera.

4. Välj källfil i dialogrutan Öppna fil.

5. I dialogrutan Importera tabeller väljer du de tabeller du vill importera i listan och klickar på OK.

6. I dialogrutan Importera sammanfattning klickar du på Öppna loggfil om du vill se en mer detaljerad logg över proceduren eller klickar på OK om du vill stänga dialogrutan.

Kommentarer 

Du måste ha fullständig behörighet till käll- och destinationsfilerna.

Behörigheter från källfilen bevaras inte. Du måste omdefiniera behörighetsuppsättningarna i destinationsfilen.

Relationer mellan tabellförekomster bevaras inte.

Om du har skapat fält eller tabeller och vill importera dem till samma fil, stänger du dialogrutan Hantera databas innan du importerar.

FileMaker Pro Advanced bevarar referenser till tabeller, fält och scripts om de är giltiga när du kopierar eller importerar dem. Kontrollera alla referenser efter att du klistrat in eller importerat, så försäkrar du dig om att de är giltiga.

Öppna filen Import.log, som normalt finns i mappen med destinationsdatabasen, om du vill ha mer information om olösta referenser och objekt som fått nya namn eftersom namnkonflikt uppstått. Om du har fjärröppnat destinationsdatabasen eller om du inte har skrivbehörighet till den mappen, markerar du mappen Dokument.

Relaterade avsnitt 

Kopiera eller flytta fält mellan tabeller

Dokumentera databasscheman

Importera data till FileMaker Pro Advanced