Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Använda linjaler och stödraster
 

Använda linjaler och stödraster

Med hjälp av linjaler och stödrastret kan du justera, storleksändra och placera objekt på ett exakt sätt i en layout.

Objekt i flikordning

Arbeta med linjalerna och stödraster

 

För att

...gör du så här i layoutläget

Visa eller dölj linjalerna

Välj Visa > Linjaler.

När du flyttar pekaren i layouten visas pekarens position med hjälp av hjälplinjer på varje linjal.

Visa eller dölj stödrastret

I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst. Markera eller avmarkera Visa stödraster i området Stödraster.

Överordnade stödlinjer visas som något mörkare än underordnade stödlinjer. Stödlinjerna visas inte på utskrifter.

Aktivera eller inaktivera fästfunktionen

I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst. Markera eller avmarkera Fäst vid stödraster i området Stödraster.

Objekt som du flyttar eller ändrar storleken på fästs vid underordnade stödlinjer. När nya objekt skapas justeras de mot närmaste överordnade stödlinje. Objekt fäster vid stödrastret även när stödrastret är dolt.

Stänga av stödrastrets fästfunktion tillfälligt

Tryck på Alt (Windows) eller på Kommando (macOS) medan du drar ett objekt.

Ändra avståndet mellan stödlinjerna

I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst. I området Stödraster anger du värden för Överordnat stödraster och Underordnade rastersteg.

Ändra måttenheten

Gör något av följande om du vill ändra den måttenhet som används för linjaler, stödraster och Granskaren:

Högerklicka på en linjal och välj en måttenhet på snabbmenyn.

Klicka längst upp till vänster i dokumentfönstret, där den vågräta och den lodräta linjalen möts, tills du ser den måttenhet du vill använda.

I Granskaren klickar du på måttenheten, som visas tillsammans med flera alternativ, tills du ser den du vill använda.

Respektive linjal visas med avstånd enligt följande:

 

måttenhet

Indelas linjalerna i steg om

Tum (i)

1/8 tum

Centimeter (cm)

0,25 centimeter

Punkter (pt)

10 punkter

Relaterade avsnitt 

Använda stödlinjer och dynamiska guider

Ordna objekt