Automatisera uppgifter med scripts > Skapa och redigera script > Importera scripts från andra FileMaker-filer
 

Importera scripts från andra FileMaker-filer

Du kan importera scripts från andra FileMaker-filer. Du kan också kopiera och klistra in scripts mellan filer. Mer information finns i Kopiera och klistra in script.

För att kunna ändra ett script måste du ha behörighet i källfilen som tillåter att du ändrar scriptet.

Många scripts refererar till filer, fält, layouter, poster och andra scripts. I vissa scriptsteg, till exempel Tilldela fält, Infoga resultat och Ersätt fältinnehåll, kan dessutom fältreferenser vara inbäddade i beräkningar. Även om dessa referenser fungerar i originalfilen är det inte säkert att de är giltiga i den fil som de importeras till.

När du importerar ett script försöker FileMaker Pro Advanced matcha fält, layouter, tabeller (även sådana som används i relationer) osv. med utgångspunkt i deras namn. Fält och layouter matchas med sina fullständiga namn och dessa måste matcha exakt för att referensen ska importeras. Om det refererade objekt inte hittas, markeras det som saknat.

Så här importerar du ett script:

1. Öppna filen du vill importera scriptet till.

2. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.

Eller öppna Arkiv-menyn > Hantera > Scripts.

3. I Scriptfönster väljer du menyn Fil > Importera scripts (Windows) eller menyn Scripts > Importera (macOS).

Obs!  Du kan importera scripts till en mapp genom att markera mappen och sedan importera scripten.

4. Öppna filen som innehåller de/de script(s) som du vill importera.

5. Markera de scripts som du vill importera i dialogrutan Importera scripts.

Om ett eller flera scripts som du importerar refererar till andra scripts måste du markera och importera alla de refererade scripten samtidigt.

6. Klicka på OK.

Dialogrutan Importera sammanfattning öppnas. Visa loggfilen för import eller klicka på Öppna loggfil. Klicka sedan på OK och visa scriptet i redigeringsfönstret. Kända problemsteg är markerade.

7. Efter att du har importerat ett script ska du redigera scriptet för att se till alla referenser är giltiga och visas på rätt sätt.

Om FileMaker Pro Advanced rapporterar fel, följer du stegen i Skapa och redigera script för att korrigera de <okända> referenserna i varje script. Under importen av scriptet kontrollerar FileMaker Pro Advanced alla referenser till fält, layouter, andra scripts, filer och så vidare i de importerade scripten. Referenserna måste matcha exakt för att omfattas av importen. Om ett refererat objekt inte hittas, markeras det som <okänt>.

Kommentarer 

Matchningen av fältnamn är inte skiftlägeskänslig.

Efter att du har importerat ett script som refererar till ett relaterat fält måste de fullständiga fältnamnen vara exakt identiska, inklusive namnen på tabellerna som de visas i relationsdiagrammet.

När du importerar scriptsteg som innehåller beräkningar (t.ex., Om, Tilldela fält, och Infoga resultat) och om FileMaker Pro Advanced inte kan matcha alla element som beräkningen refererar till (tabeller, fält eller anpassade funktioner), kommenteras beräkningen bort. Mer information finns i Lägga till kommentarer i en formel.

När du importerar scriptsteg som innehåller mer komplex information (t.ex. sökposter, sorteringsordning, ordning för importfält och ordning för exportfält), bortser FileMaker Pro Advanced från saknade fältreferenser.

Om användaren som utför importen inte har fullständig behörighet, kommer de importerade scripten inte att konfigureras till att köras med fullständig behörighet.

Filen Import.log finns normalt i mappen med destinationsfilen. Om du har fjärröppnat destinationsfilen eller om du inte har skrivbehörighet till den mappen, markerar du mappen Dokument.

Relaterade avsnitt 

Hantera scripts med hjälp av mappar

Automatisera uppgifter med scripts