Använda avancerade verktyg > Debugga scripts > Inaktivera scriptsteg
 

Inaktivera scriptsteg

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan inaktivera och aktivera scriptsteg när du vill testa delar av ett script. När du kör ett script hoppar programmet över inaktiverade scriptsteg.

Gör så här när du vill inaktivera scriptsteg:

1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.

2. Dubbelklicka på scriptet som innehåller scriptstegen som du vill inaktivera.

3. I scriptet markerar du scriptstegen och väljer sedan menyn Redigera > Inaktivera.

Kommentarer 

Redigera färgkodningen i inaktiverade scriptsteg i Scriptfönster genom att välja Visa > Inställningar och klicka på fliken Syntaxfärger (Windows), eller välj Visa > Inställningar för Scriptfönster och klicka på Syntaxfärger (macOS).

Relaterade avsnitt 

Debugga scripts

Skapa och redigera script

Använda datagranskaren