Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer > Ange avancerade alternativ för filåterställning
 

Ange avancerade alternativ för filåterställning

FileMaker Pro Advanced använder vissa standardinställningar när en fil repareras. Du kan ändra dessa inställningar när du försöker reparera en skadad fil.

Obs!  FileMaker Pro Advanced runtime-program stöder inte avancerade funktioner för filåterställning.

Så här ställer du in alternativ för avancerad filreparation:

1. Välj Arkiv > Reparera.

2. Markera filen som ska repareras och klicka på Markera.

3. I dialogrutan "Namnge reparerad fil" markerar du Använd avancerade alternativ.

FileMaker Pro Advanced visar dialogrutan Avancerade reparationsalternativ med antingen standardalternativen markerade (om detta är första gången som dialogrutan visas under aktuell programsession) eller med de senaste inställningarna som har gjorts under aktuell programsession.

4. Välj ett alternativ för hur du vill att FileMaker Pro Advanced ska generera den nya filen.

 

Markera

För att

Förvalt

Kopiera block i befintligt skick

Kopiera alla filblock som de är till den reparerade filen. Detta kan inkludera skadade block.

Av

Kopiera logisk struktur (samma som komprimerad kopia)

Kopiera alla ursprungsdata utan att kontrollera blocken och återskapa trädstrukturen i den återställda filen.

Av

Skanna block och återskapa fil (ignorera ogiltiga block)

Inkludera endast oskadade och ej duplicerade block till den återställda filen.

När den nya filen har genererats skannas den och sedan återskapas en ny databas enligt de alternativ du väljer i nästa steg.

5. Välj ett eller flera ytterligare alternativ om du vill definiera hur den nya databasen ska skannas och återställas efter att den nya filen har genererats.

 

Markera

För att

Förvalt

Skanna postdata och återskapa fält och tabeller

Återskapa filens schema. Med det här alternativet genomförs en obligatorisk skanning av alla poster och fältdata.

Obs!  Det kan ta lång tid att skanna alla poster och fältdata, men det är det enda alternativ som återskapar saknade fält och tabelldefinitioner. Om något fält eller någon post finns på felaktiga platser i filen är det bara det här alternativet som kan hitta dem och radera dem.

Skanna och återskapa scripts, layouter, m.m.

Återskapa filens struktur.

Om språkalternativet för teman som lagrats i en fil överensstämmer med installerade teman på disken uppdaterar FileMaker Pro Advanced samma version eller eventuell ny version av teman som lagras i en fil. Fördefinierade teman och anpassade teman som baserats på fördefinierade teman uppdateras också.

Återskapa fältindex och välj sedan Nu eller Senare

Återskapa fältindex under filåterställning eller senare när index behövs.

På, Nu

Radera cachade inställningar

Radera de senast använda inställningarna inklusive sidformat, utskriftsinställningar, standard för layoutformatering samt för varje tabell i en fil, import och exportorder, senaste sorteringar, senaste sökningar, senaste sökresultat och alternativ för att skicka e-post. (Emellertid återställs eventuella sökningar.)

Kringgå startscript och layout

Kringgå de scripts och layouter som normalt används när filen öppnas. (Alla scripts som skapats i Filtillval med scripttriggrarna VidFörstaFönsterÖppna eller VidFönsterÖppna inaktiveras och filen öppnas i en tom layout som skapas i FileMaker Pro Advanced.) Det här alternativet uppmanar dig mot slutet av reparationsprocessen att ange ett konto och ett lösenord med fullständig åtkomst till databasen.

Av

Om du vill använda dessa inställningar nästa gång du återställer en fil under samma programsession, ska du behålla Använd avancerade alternativ markerad i dialogrutan "Namnge reparerad fil". Om du vill ändra dessa inställningar behåller du Använd avancerade alternativ markerat i dialogrutan "Namnge reparerad fil" och klickar på Ange.

Om du vill återgå till FileMaker Pro Advanceds standardinställningar för reparation, avmarkerar du Använd avancerade alternativ.

Kommentarer 

När Kringgå startscript och layout är markerat kommer det inte att vara tillåtet att kringgå dessa om något av följande förhållanden gäller:

en användare gör tre misslyckade inloggningsförsök

kontokatalogen är skadad

Admin-kontot saknas i en runtime-version av en fil

Om du ändrar inställningar för filreparation och sedan växlar till att använda ett script som kringgår dialogrutor kommer FileMaker Pro Advanced att använda standardalternativen för filreparation (istället för dem du har angett). Om du återgår till reparation av filen med hjälp av dialogrutor kommer emellertid de ändrade inställningarna att återställas.

När du bara vill kringgå layouten för att öppna filen väljer du Kopiera block i befintligt skick och Kringgå uppstartsscript och layout (kräver adminbehörighet) och lämnar de övriga alternativen omarkerade.