Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptVerifySignature
 

CryptVerifySignature

Verifierar om en digital signatur är giltig för data.

Format 

CryptVerifySignature ( data ; algoritm ; publikRSANyckel ; signatur )

Parametrar 

data – ett textuttryck som representerar de data som ska verifieras mot signatur.

algoritm – namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se funktionen CryptAuthCode).

publikRSANyckel – text som representerar den publika RSA-nyckeln PKCS #1 i PEM-format som motsvarar den privata (hemliga) nyckeln som använts för att skapa signatur.

signatur – den binära RSA-signatur att verifiera mot data, exempelvis värdet som returneras av funktionen CryptGenerateSignature.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 18.0 Advanced

Beskrivning 

Den här funktionen verifierar en signatur genom att jämföra meddelandesammandraget i data (med hjälp av angiven algoritm) med det sammandrag som fås genom att avkryptera signatur med hjälp av publikRSANyckel.

En publik RSA-nyckel måste ha det här formatet:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAqqDiwrPQwVaJzOzfFVBd
...
egkXva5cYBb8PNifmlPXVb8CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

Om signaturen är giltig för data returnerar den här funktionen 1 (sant); om signaturen inte är giltig returnerar den 0 (falsk). Om någon parameter är ogiltig returnerar funktionen "?".

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Använder SHA-512-algoritmen för att skapa sammandraget av Tabell::SigneradText. Base64-avkodar den signatur som lagrats i textfältet Tabell::Signatur och returnerar den som containerdata. Avkrypterar signaturen med hjälp av värdet i fältet Tabell::PublikRSANyckel och jämför signatursammandraget med sammandraget från fältet Tabell::SigneradText. Om signaturen är giltig returneras 1.

CryptVerifySignature (
Tabell::SigneradText ; "SHA512" ; Tabell::PublikRSANyckel ;
Base64Decode (
Tabell::Signatur ; "sig.data"
)
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler