Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Om funktioner
 

Om funktioner

En funktion är en fördefinierad, namngiven formel som utför en viss beräkning och returnerar ett enda, specifikt värde.

De flesta funktioner består av följande tre delar:

Funktionens namn

Parenteser (om funktionen innehåller parametrar)

De parametrar som krävs för funktionen

Varje funktion returnerar ett resultat som består av någon av fälttyperna text, numerisk, datum, tid, tidsstämpel eller container.

Information om var funktioner kan användas finns i Om formler.

Obs!  Information om hur funktioner utvärderas olika på värden jämfört med klienten finns i FileMaker Knowledge Base.

Parametrar

Funktionsparametrar kan bestå av konstanter (t.ex. 1,07 eller "hej"), fältreferenser (t.ex. FakturaTotal), uttryck (t.ex. 1 + 12) eller andra funktioner (t.ex. funktionen NPV). Du kan använda blanksteg före eller efter parenteserna som används för att avgränsa parametrarna men det är inte nödvändigt. När det behövs flera parametrar i en funktion avgränsar du de enskilda parametrarna med en listavgränsare, t.ex. semikolon. Du måste ange parametrar i den ordning som visas när du lägger till en funktion i Dialogrutan Ange beräkning.

Valfria parametrar omges med klamrar ({ }) (t.ex. i funktionen Case och funktionen Choose). Om du anger en valfri parameter måste du även ange alla valfria parametrar som föregår den. Tre punkter (...) betyder att du kan lägga till flera parametrar avgränsade med semikolon (t.ex. i statistikfunktioner). Dubbla citattecken (" ") anger en textsträng.

Textparametrar som fil- och layoutnamn måste skrivas inom citationstecken. Använd citationstecken runt fältnamn för att visa att den ordagranna strängen ska användas som parameter (utelämna citattecknen om värdet som är lagrat i fältet ska användas som parameter). Du kan använda blanksteg före eller efter parenteserna som avgränsar parametrarna, men det är inte nödvändigt. Använd semikolon mellan parametrarna när en funktion kräver mer än en parameter.

Den här tabellen innehåller exempel på några funktioner i FileMaker Pro Advanced.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Length ("John")

4, dvs. antalet tecken i texten "John"

Round (Moms ; 2)

Momsbeloppet avrundat till två decimaler

Position (Namn, "Mc",1,1)

Ett tal som motsvarar startpositionen för en textsträng inom en annan textsträng, i det här fallet positionen för den första förekomsten av "Joh" i fältet Namn

Get ( SenasteFel )

Ett tal som motsvarar ett eventuellt fel under körningen av det senast utförda scriptsteget i det script som för närvarande körs

Sum (Pris)

Totalsumman för alla värden i det repeterade fältet Pris

Relaterade avsnitt 

Funktioner (i bokstavsordning)

Textfunktioner

Funktioner för textformatering

Numeriska funktioner

Datumfunktioner

Tidsfunktioner

Tidsstämpelfunktioner

Containerfunktioner

Japanska funktioner

JSON-funktioner

Statistikfunktioner

Funktioner för repeterade fält

Ekonomiska funktioner

Trigonometriska funktioner

Logiska funktioner

Övriga funktioner

Get-funktioner

Designfunktioner