Skydda databaser > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra annan behörighet
 
Ändra annan behörighet
1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.
Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
2. Ange ett eller flera av följande tillval under Annan behörighet.
 
För att
Gör så här
Tillåta utskrift
Tillåt att poster sparas som en PDF-fil.
Tillåt utskrift med Apple Event Skriv ut från Finder.
Välj Tillåt utskrift.
Tillåta export av poster.
Tillåt att poster sparas som en Excel-fil.
Tillåta kopiering av alla hittade poster till Urklipp.
Tillåt import av poster från en FileMaker-fil.
Tillåt att en kopia av posterna sparas.
macOS: Tillåta sökning efter data med följande Apple Events: GetCellValue, Fältinnehåll, Postvärde, Tabellinnehåll och Layoutinnehåll.
Välj Tillåt export.
Obs!  I Windows påverkas inte ActiveX Automation om du avmarkerar det här tillvalet. Om du avmarkerar det i macOS stoppas bara de Apple Events som använder data, medan andra Apple Events ändå fungerar.
Tillåt användare av denna behörighetsuppsättning att aktivera och inaktivera utökad behörighet när du konfigurerar FileMaker-nätverksdelning, webbpublicering och ODBC-/JDBC-delning
Tillåt användare av den här behörighetsuppsättningen att endast redigera utökad behörighet i dialogrutan Hantera säkerhet.
Välj Hantera utökade behörigheter.
Tillåta användaren att mata in data som inte matchar kontrolltillvalen som har angetts för ett fält.
Välj Tillåt att användaren åsidosätter varningar om datakontroll.
Obs!  Den här inställningen ignoreras när ett fält har definierats för att stoppa åsidosättning av fältkontrollen (genom att tillvalet Tillåt att användaren åsidosätter avmarkerats). Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Koppla bort användaren av en delad fil från FileMaker Server när användaren är inaktiv. (Detta leder vanligen till bättre prestanda för FileMaker Server.)
Välj Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet.
Obs!  Information om hur du gör ifall FileMaker Server fungerar som värd för delade filer finns i Om att koppla bort användare från FileMaker Server när inget görs.
Tillåta att användarna av denna behörighetsuppsättning ändrar sina lösenord.
Välj Tillåt att användaren ändrar sitt eget lösenord.
Kräva att användarna av denna behörighetsuppsättning ändrar sina lösenord efter ett visst antal dagar.
(Efter detta antal dagar visas dialogrutan Ändra lösenord nästa gång en användare öppnar filen. Användaren måste ändra lösenordet för att kunna öppna filen.)
Välj Måste ändras var <n> dag och ange antalet dagar.
Obs!  Om du väljer det här tillvalet och inte samtidigt väljer Tillåt att användaren ändrar sitt eget lösenord måste lösenordet ändras av ett konto med behörigheten Full åtkomst i stället för kontot med den här behörighetsuppsättningen. (I de flesta fall bör du antingen markera eller avmarkera båda tillvalen.)
Ange en minsta teckenlängd för nya lösenord.
Välj Minsta längd för lösenord och ange antalet tecken.
Ange att bara en begränsad uppsättning menykommandon ska vara tillgängliga när filen är aktiv
Välj något av följande vid Tillgängliga menyval:
Allt om du vill aktivera alla menykommandon, utom dem som uttryckligen inaktiveras av andra tillval för behörighetsuppsättningen.
Endast redigering om du bara vill aktivera grundläggande redigeringskommandon i bearbetningsläge.
Minimum om du vill inaktivera alla menykommandon utom de som används för att öppna, stänga eller skapa databasfiler, växla mellan databasfönster, utföra script, öppna FileMaker Pro Hjälp eller ändra inställningar.
3. Klicka på OK och sedan på OK i dialogrutan Hantera säkerhet.
Kommentar 
Behörigheten för lösenordsändring och lösenordslängd som beskrivs ovan gäller bara för FileMaker-verifierade konton, inte för konton som verifieras av en extern server. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.
Även om du anger Endast redigering vid Tillgängliga menyval kan behörigheten för poster och layouter ändå förbjuda redigering av vissa fält, poster och data i vissa layouter. Se Ändra behörighet för poster och Ändra layoutbehörighet.
Om du väljer Endast redigering eller Minimum vid Tillgängliga menyval inaktiveras kommandot Fönster > Nytt fönster, vilket gör att användarna inte kan öppna nya fönster. Det kan vara bra att begränsa de tillgängliga menykommandona om du vill styra användarnas möjlighet att öppna flera fönster. (Du kan skapa scripts som tillåter användarna att öppna vissa fönster. Mer information finns i Skapa och redigera script.)