Hantera säkerhet > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra behörighet för scripts
 

Ändra behörighet för scripts

Behörighetsuppsättningarna kan begränsa åtkomsten till scripts i en fil. Du kan ange följande för en fil:

Behörighet för alla scripts: du kan tillåta eller förhindra att användaren visar, skapar och ändrar scripts. Du kan också dölja alla scripts i en fil om du vill förhindra att de körs med en viss behörighetsuppsättning.

Anpassad behörighet för enskilda scripts: du kan ange om varje scripts ska vara ändringsbart eller inte. Du kan också dölja ett script för att förhindra att det körs med en viss behörighetsuppsättning.

Obs!  Vissa scriptbehörigheter som beskrivs nedan gör att användaren kan köra scripts, men det är de åtgärder som specificeras av behörighetsuppsättningen som avgör om stegen i ett script kan utföras eller inte. Om en behörighetsuppsättning exempelvis inte ger tillgång till fältet Lön kommer ett script med scriptsteget Gå till fält [Anställda::Lön] att misslyckas. Du kan åsidosätta behörigheter för scripts genom att bevilja fullständig behörighet för scriptet i Scriptfönster.

Så här redigerar du behörigheter för alla scripts:

1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

2. I området Behörighet till data och design väljer du Alla ändringsbara, Alla endast körbara eller Alla utan behörighet vid Scripts. De här tillvalen tillåter eller förhindrar följande:

 

Behörighet

Alla ändringsbara

Alla endast körbara

Alla utan behörighet

Köra scripts

Tillåtet

Tillåtet

Förbjudet

Visa scriptnamn på Scripts-menyn (förutom de som är dolda genom att du avmarkerar kryssrutan till vänster om scriptnamnet i Scriptfönster)

Tillåtet

Tillåtet

Förbjudet

Öppna Scriptfönster för att visa, skapa, gruppera, filtrera, redigera, duplicera, radera och skriva ut scripts

Tillåtet

Förbjudet

Förbjudet

Tillåta att scripts importeras till andra databasfiler

Tillåtet

Förbjudet

Förbjudet

Visa scriptsteg i Scriptdebuggern och Databasdesignrapport

Tillåtet

Förbjudet

Förbjudet

Så här redigerar du behörigheter för enskilda scripts:

1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

2. Vid Scripts i området Behörighet till data och design väljer du Anpassad behörighet. Markera varje script i dialogrutan Anpassad scriptbehörighet och ange behörighet för det (eller markera Nytt script om du vill ange behörighet för alla nya scripts som skapas). När du är klar med att ange behörighet för enskilda scripts klickar du på OK.

 

För att

... gör du så här i dialogrutan
Anpassad scriptbehörighet

Tillåta att scriptet kan köras, visas, redigeras, skrivas ut och raderas, samt tillåta att scriptet kan importeras till andra databasfiler

Välj kan ändras vid Behörighet.

Obs!  Även om scriptet är ändringsbart kan du bara ändra ett script som körs med fullständig behörighet om din kontoåtkomst har behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Mer information finns i Skapa och redigera script.

Tillåta att scriptet endast kan köras: förbjuda att scriptet kan visas i Scriptfönster

Välj endast körbara vid Behörighet.

Förbjuda att scriptet kan köras eller visas; scriptnamnet visas inte i Scripts-menyn

Välj ingen åtkomst vid Behörighet.

Tillåta att användaren skapar nya scripts och duplicerar alla ändringsbara scripts

Markera Tillåt att nya scripts skapas.

Kommentarer 

Kolumnen Kommentar i dialogrutan Anpassad scriptbehörighet visar vilka scripts som körs med behörigheten Full åtkomst. Beroende på vad scripten utför kan det vara bra att ange scriptbehörigheten endast körbara eller ingen åtkomst för sådana scripts i vissa behörighetsuppsättningar. Mer information om hur du kör scripts med behörigheten Full åtkomst finns i Skapa och redigera script.