Använda avancerade verktyg > Ställa in filer för utvecklarlösningar > Ta bort admin-åtkomst till databaser
 

Ta bort admin-åtkomst till databaser

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan använda Developer-verktygen om du vill ta bort all administrativ kontoåtkomst från en fil.

Viktigt  Om du väljer det här alternativet raderas permanent från databasen alla kontoåtkomstposter som använde behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Detta omfattar alla databasfiler i lösningen, oavsett om de öppnas i ett runtime-program eller i FileMaker Pro Advanced. Det går inte att reparera strukturella element eller designelement i filerna. Det enda sättet att ändra tabellerna, fältdefinitioner, relationer, scripts eller alla behörigheter är genom att återgå till originalfilen som den var innan den anpassades med Developer-verktygen.

Om du vill ta bort admin-åtkomst till en databas:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databas och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.

4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.

6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar.

7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar.

8. Välj Ta permanent bort adminåtkomst till filerna och klicka på OK.

Kommentarer 

Borttagning av admin-åtkomst medför följande:

Användare kan inte komma åt dessa dialogrutor: Hantera databas, Hantera externa datakällor, Hantera anpassade funktioner, vissa inställningar i Hantera säkerhet och de flesta Avancerade säkerhetsinställningar.

Användare har åtkomst till dialogrutorna i ovanstående lista om de kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet. Mer information finns i Skapa och redigera script.

Textversionen av anpassade funktioner tas bort.

Användare har åtkomst till dialogrutan Hantera säkerhet om deras kontoåtkomst har behörigheten Hantera konton som inte har fullständig åtkomst aktiverad. Mer information finns i Ändra annan behörighet.

Användare har åtkomst till fliken Utökad behörighet i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar om deras kontoåtkomst har behörigheten Hantera utökad behörighet aktiverad.

Användarna kan använda layoutläget och Scriptfönstret om deras behörighetsuppsättning tillåter det.

Användare kan inte använda Developer-verktyg för att ta bort eller ändra krypteringslösenordet för en krypterad fil.

Relaterade avsnitt 

Hantera säkerhet

Binda filer till en runtime-lösning

Om att skapa runtime-lösningar

Visa databaser i kioskläge