Hantera säkerhet > Bevilja åtkomst till filer
 

Bevilja åtkomst till filer

Som en del av den övergripande säkerhetsplanen har du möjlighet att bestämma om andra FileMaker Pro Advanced-filer ska få åtkomst till schemat (inklusive tabeller, layouter, scripts och värdelistor) i en fil i din säkrade anpassade app. När skyddet är aktiverat krävs behörighet för all användning av den skyddade filen via en FileMaker-datakälla. I en anpassad app med flera filer måste du därför ge behörighet till de andra filerna.

När skyddet är aktiverat hindras exempelvis en person med kontoåtkomst i din fil från att skapa en annan fil som använder tabeller i din fil men inte använder samma affärslogik (till exempel inte samma scripttrigger). Om den alternativa filen används kan din avsedda affärslogik åsidosättas (även om behörighet på postnivå fortfarande krävs). När det här skyddet är aktiverat kan inte heller obehöriga filer öppna en skyddad fil med scriptsteget Öppna fil.

Varje behörig fil tilldelas ett unikt id-nummer som den skyddade filen håller reda på, vilket garanterar att den skyddade filen är fortsatt skyddad även om den får ett annat namn eller dupliceras. Alla försök att åsidosätta behörigheten, exempelvis genom att byta ut en behörig fil mot en annan, misslyckas.

Att skydda en fil och ge andra filer behörighet till den, är inte samma sak som att skydda en fils postdata och andra säkerhetsåtgärder som du kan vidta. Mer information finns i Planera säkerhet för en delad fil.

Om du vill hantera åtkomst till filer måste du öppna filen med ett konto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst.

Så här ger du åtkomstbehörighet till en fil:

1. Öppna den fil du vill skydda.

2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

3. Klicka på Avancerade inställningar och sedan på fliken Filåtkomst.

 

För att

Gör så här

Skydda filen mot obehörig åtkomst från andra filer

Välj Kräv fullständig behörighet för att använda referenser till den här filen.

Om någon fil som refererar till den skyddade filen just nu är öppen, visas ett varningsmeddelande och du får frågan om du vill ge filen behörighet. Klicka på Ja.

Ta bort behörigheten för en fil

Markera filen som du vill ta bort auktoriseringen ifrån och klicka sedan på Ta bort auktorisering.

Om filen vars auktorisering tagits bort är öppen på någon klientdator, tas inte auktoriseringen bort på klientdatorn förrän nästa gång filen öppnas.

Ta bort alla begränsningar för filåtkomst

Avmarkera Kräv fullständig behörighet för att använda referenser till den här filen.

4. Om du vill ge behörighet till fler filer som inte är öppna just nu, klickar du på Auktorisera. I dialogrutan Öppna fil väljer du en fil som ska få behörighet och klickar på Öppna.

Du kan uppmanas att ange namn och lösenord för ett konto med behörigheten Fullständig åtkomst.

Viktigt  Om en fil som refererar till en skyddad fil inte får behörighet, fungerar inte referenserna.

Den behöriga filen visas i listan Filåtkomst med datum och tid för behörighetens tillkomst, och det konto som användes för att skapa behörigheten.

Kommentarer 

En nyskapad fil innehåller en referens till sig själv i listan Filåtkomst. Det gör att en datakälla i den här filen kan referera till sig själv och till kopierade eller klonade filer för att kunna fungera tillsammans, utan att någondera behöver lägga till referenser manuellt i listan Filåtkomst. Du kan ta bort den här självauktoriseringen om du vill förhindra den typen av åtkomst.

Om du byter namn på en behörig fil som är öppen, visas det nya namnet bredvid det ursprungliga i listan Filåtkomst. Om du exempelvis byter namn på Säljrapport till Ledningsrapport, visas Säljrapport;Ledningsrapport i listan.

En skyddad fil har kvar sin lista över behöriga filer om den kopieras eller ingår i en runtime-lösning, så du behöver inte upprepa den här processen.

Detta är användbart eftersom du inte behöver upprepa behörighetsprocessen. Om du kopierar eller klonar en skyddad fil får varje fil även samma ID. Om du använder båda filerna i samma anpassade app med flera filer måste du återställa ID:t i en av filerna så att varje fil har ett unikt ID. Om du vill återställa det unika ID:t för den skyddade filen klickar du på Återställ alla och klickar sedan på Ja. Efter återställningen måste du återskapa behörigheten för alla filer som har behörighet till den skyddade filen och alla skyddade filer som filen har behörighet till.

Viktigt  Det går inte att ångra återställningen av ID:t genom att klicka på Avbryt i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar.