Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen
 

Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen

Säkerhetskopiera regelbundet dina värdbaserade databaser. I FileMaker Server går det att säkerhetskopiera databaser med följande metoder:

Automatisk säkerhetskopiering: FileMaker Server skapar automatiskt en säkerhetskopia av värdbaserade databaser en gång om dagen. Sidan Säkerhetskopieringar visar tiden för nästa automatiska säkerhetskopiering. Sju säkerhetskopior sparas innan automatisk borttagning inleds. Automatiska säkerhetskopior listas på fliken Säkerhetskopieringar > Automatisk säkerhetskopiering och på begäran.

Säkerhetskopior på begäran: Klicka på Säkerhetskopiera nu på sidan Säkerhetskopieringar för att skapa en säkerhetskopia på begäran när som helst. Säkerhetskopior på begäran listas på fliken Säkerhetskopieringar > Automatisk säkerhetskopiering och på begäran. Eftersom säkerhetskopior som görs på begäran som standard bevaras listas de även på fliken Säkerhetskopieringar > Bevarade.

Schemalagda säkerhetskopieringar: Använd fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering för att skapa ett schema för säkerhetskopiering som definierar vilka databaser som säkerhetskopieras och hur ofta. Varje gång schemat körs kontrollerar FileMaker Server om de markerade databaserna har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. FileMaker Server skapar en fullständig kopia av databaserna som har ändrats och skapar fasta länkar till de säkerhetskopierade databaser som inte har ändrats.

Mer information finns i Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema.

Progressiva säkerhetskopieringar: FileMaker Server börjar med att skapa en fullständig säkerhetskopia av alla värdbaserade databaser. Efter att den inledande fullständiga säkerhetskopieringen har genomförts, kopierar bara Databasservern ändringarna från den värdbaserade filen till mappen för progressiva säkerhetskopior. Progressiva säkerhetskopieringar kan köras snabbare än en schemalagd säkerhetskopiering, med mindre inverkan på serverns prestanda.

Vid progressiv säkerhetskopiering behålls två kopior av säkerhetskopiorna: en tidsstämplad kopia som du kan använda som säkerhetskopia, samt en pågående kopia som uppdateras med de ackumulerade ändringarna. (FileMaker Server hänvisar till de här ackumulerade ändringarna som gör om-loggfiler.) Standardintervallet för den tidsstämplade kopian är fem minuter; med detta standardvärde uppdateras den tidsstämplade kopian var femte minut. (Information om hur du ändrar intervallet för hur ofta progressiv säkerhetskopiering sker finns i CLI-hjälp.)

Mer information finns i Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering.

Använd en kombination av dessa strategier för säkerhetskopieringar för att skapa en heltäckande strategi för säkerhetskopiering av dina värdbaserade databaser.

Relaterade avsnitt 

Tips om schemalagda säkerhetskopior

Tips för giltiga mappar

Planera säkerhetskopiering av databaser

Återskapa en databasfil från schemalagda säkerhetskopior

Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia